PHÍ SUBSCRIPTION TRẢ TRƯỚC HÀNG THÁNG ĐƯỢC TÍNH THEO GÓI
(Giá chưa gồm VAT)

50 Mbps

300.000
VNĐ/tháng

LIMIT BANDWIDTH:
50 Mbps

VPN TUNNEL:
1
ĐĂNG KÝ
100 Mbps

600.000
VNĐ/tháng

LIMIT BANDWIDTH:
100 Mbps

VPN TUNNEL:
1
ĐĂNG KÝ
200 Mbps

900.000
VNĐ/tháng

LIMIT BANDWIDTH:
200 Mbps

VPN TUNNEL:
1
ĐĂNG KÝ
500 Mbps


LIMIT BANDWIDTH:
500 Mbps

VPN TUNNEL:
1
1 Gbps


LIMIT BANDWIDTH:
1 Gbps

VPN TUNNEL:
1

GIÁ DATA TRANSFER PHÁT SINH THEO THÁNG (CHƯA VAT)

280 VNĐ/GB